Codziennie nowe ćwiczenia! › RozgrzewkaSprawność fizycznaTechnikaTaktykaGryTreningi bramkarskieStałe fragmenty gry
14 czerwca 2024, 04:35
 • Panel użytkownika

  Nie masz jeszcze wykupionego abonamentu z dostępem do ćwiczeń treningowych. Wykup abonament

  Ćwiczenia

  Więcej ćwiczeń

  Partner główny

  Nasi partnerzy

  Codziennie nowe ćwiczenia

  Polecamy

  LEGENDA DO ĆWICZEŃ

  1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

  1.1.      Sklep Internetowy dostępny pod adresem internetowym www.polskitrener.pl prowadzony jest przez firmę Polski Trener.pl wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, posiadającą: adres miejsca wykonywania działalności i adres do doręczeń: ul. Bolesława Wysokiego 12, 67-200 Głogów, NIP 6931967670 , REGON 021815473, adres poczty elektronicznej: kontakt@polskitrener.pl, numer telefonu: 667 196 955

  1.2.      Niniejszy Regulamin skierowany jest zarówno do konsumentów, jak i do przedsiębiorców korzystających ze Sklepu Internetowego www.polskitrener.pl

  1.3.      Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z realizacją postanowień niniejszego Regulaminu jest Usługodawca. Dane osobowe przetwarzane są w celach, w zakresie i w oparciu o zasady wskazane w Regulaminie Sklepu Internetowego. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Każda osoba, której dane osobowe przetwarza Usługodawca ma prawo do wglądu w ich treść oraz prawo do ich aktualizacji i poprawiania.

  1.4. Serwis polskitrener.pl poświęcony jest tematyce treningu piłki nożnej oraz publikacjach związanych z piłką nożną.

   1.5. Artykuły i publikacje zamieszczane na stronie serwisu internetowego www.polskitrener.pl chronione są prawami autorskimi.

  1.6. Serwis Polski Trener.pl będzie publikował materiały szkoleniowe w formie ćwiczeń treningowych systematycznie w każdy dzień roboczy danego miesiąca. Dniem wolnym, gdzie nie będą publikowane artykuły uznaje się dni świąteczne oraz każdą sobotę i niedzielę. Polski Trener.pl dopuszcza wprowadzenie odstępstw od tych terminów związanych z sytuacjami losowymi.

  1.7. Rejestrując konto w serwisie polskitrener.pl automatycznie wyrażasz zgodę na warunki w regulaminie.

  1.8. Adres E-mail użytkownika podany przy rejestracji może służyć do wysyłania wszelkich informacji na temat serwisu. Rejestrując się użytkownik automatycznie wyraża zgodę na otrzymywanie wiadomości w formie Newsletter.

  1.9. Polski Trener.pl daje możliwość zamieszczania własnych publikacji przez Użytkowników, i inne osoby z zewnątrz.

  1.10. Polski Trener .pl stwarza możliwość reklamowania się, oferowania swoich usług i produktów na łamach serwisu. Wszelkie warunki zamieszczania reklam regulowane będą odrębnymi umowami, pomiędzy zainteresowanymi stronami.

  1.11. Polski Trener.pl nie ponosi odpowiedzialności za awarię serwera lub tymczasowy brak dostępu do serwisu.

  1.12. Właścicielowi Serwisu według własnego uznania przysługuje prawo do usuwania Użytkowników lub blokowania adresów IP, nazw Użytkowników albo adresów e-mail w przypadku naruszenia Regulaminu lub obowiązujących przepisów prawa.

  1.13. Wybrane przez siebie hasło dostępu należy poufnie chronić i pod żadnym pozorem nie wolno go przekazywać osobom trzecim w celu nieuprawnionego korzystania z serwisu.

   

  1. USŁUGI NA STORNIE INTERNETOWEJ WWW.POLSKITRENER.PL

  2.1. Rejestracja oraz korzystanie ze strony internetowej www.polskitrener.pl jest darmowe. Serwis oferuje płatne usługi, lecz żaden użytkownik nie jest zobowiązany do korzystania z tych usług.

  2.2 Na stronie internetowej www.polskitrener.pl  dostępne są następujące Usługi Elektroniczne: Konto, Formularz Zamówienia, Wykup abonamentu z dostępem do publikacji w formie ćwiczeń treningowych na okres wybrany przez Usługobiorcę: Zakup abonamentu jednorazowego na okres 1 miesiąca, 3 miesięcy, 6 miesięcy lub stałej subskrypcji abonamentu.

  2.3. Konto – korzystanie z Konta możliwe jest po wykonaniu kolejnych kroków przez Usługobiorcę – wypełnieniu Formularza Rejestracji oraz potwierdzeniu chęci utworzenia Konta poprzez kliknięcie w link potwierdzający przesłany automatycznie na podany adres poczty elektronicznej. W Formularzu Rejestracji niezbędne jest podanie przez Usługobiorcę następujących danych Usługobiorcy: imię i nazwisko/nazwa firmy, adres (ulica, numer domu/mieszkania, kod pocztowy, miejscowość, kraj), adres poczty elektronicznej, numer telefonu kontaktowego oraz hasło. W wypadku Usługobiorców niebędących konsumentami niezbędne jest także podanie nazwy firmy oraz numeru NIP.

  2.4. Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Usługodawca: komputer, laptop lub inne urządzenie multimedialne z dostępem do Internetu; dostęp do poczty elektronicznej; przeglądarka internetowa: Mozilla Firefox w wersji 11.0 i wyższej lub Internet Explorer w wersji 7.0 i wyższej, Opera w wersji 7.0 i wyższej, Google Chrome w wersji 12.0.0 i wyższej; (4) zalecana minimalna rozdzielczość ekranu: 1024×768; (5) włączenie w przeglądarce internetowej możliwości zapisu plików Cookies oraz obsługi Javascript.

  2.5. Usługobiorca obowiązany jest do korzystania ze strony internetowej www.polskitrener.pl w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych oraz praw autorskich i własności intelektualnej Usługodawcy oraz osób trzecich. Usługobiorca obowiązany jest do wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym. Usługobiorcę obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym.

   

  1. WARUNKI ZAWIERANIA UMOWY SPRZEDAŻY

  3.1.      Zawarcie Umowy Sprzedaży między Klientem, a Sprzedawcą następuje po uprzednim złożeniu przez Klienta Zamówienia za pomocą Formularza Zamówień w Sklepie Internetowym zgodnie z pkt. 2.2. Regulaminu.

  3.2.      Cena Produktu uwidoczniona na stronie www.polskitrener.pl podana jest w złotych polskich i zawiera podatki. O łącznej cenie wraz z podatkami Produktu będącego przedmiotem Zamówienia, a także o kosztach dostawy (w tym opłatach za transport, dostarczenie i usługi pocztowe) oraz o innych kosztach, a gdy nie można ustalić wysokości tych opłat – o obowiązku ich uiszczenia, Klient jest informowany na stronach Sklepu Internetowego w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia przez Klienta woli związania się Umową Sprzedaży.

  3.3.   Po złożeniu Zamówienia Sprzedawca niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie oraz jednocześnie przyjmuje Zamówienie do realizacji. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia i jego przyjęcie do realizacji następuje poprzez przesłanie przez Sprzedawcę Klientowi stosownej wiadomości e-mail na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej Klienta, która zawiera co najmniej oświadczenia Sprzedawcy o otrzymaniu Zamówienia i o jego przyjęciu do realizacji oraz potwierdzenie zawarcia Umowy Sprzedaży. Z chwilą otrzymania przez Klienta powyższej wiadomości e-mail zostaje zawarta Umowa Sprzedaży między Klientem, a Sprzedawcą.

   

  4.   SPOSOBY I TERMINY PŁATNOŚCI ZA PRODUKT

  4.1. Usługobiorca ma prawo do wykupienia abonamentu na okres 1-miesiąca, 2 miesięcy, 6 miesięcy oraz wykupienia stałej subskrypcji abonamentu dzięki płatnością elektronicznym oraz płatnością kartą płatniczą za pośrednictwem serwisu Przelewy24.

  4.2.   Rozliczenia transakcji płatnościami elektronicznymi i kartą płatniczą przeprowadzane są zgodnie z wyborem Klienta za pośrednictwem serwisu Przelewy24. Obsługę płatności elektronicznych i kartą płatniczą prowadzi Przelewy24 z adresem strony www.przelewy24.pl

   

  5. REKLAMACJA PRODUKTU

  5.1. Podstawa i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy względem Klienta, jeżeli sprzedany Produkt ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia) są określone powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności w Kodeksie Cywilnym (w szczególności w art. 556-576 Kodeksu Cywilnego).

  5.2. Reklamacja może zostać złożona przez Klienta na przykład:

  5.2.1. pisemnie na adres: ul. Bolesława Wysokiego 12, 67-200 Głogów;

  5.2.2. w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: kontakt@polskitrener.pl

  5.3. Sprzedawca ustosunkuje się do reklamacji Klienta niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia. Brak ustosunkowania się Sprzedawcy w powyższym terminie oznacza, że Sprzedawca uznał reklamację za uzasadnioną.

  5.4. Odstąpienie od umowy od usług elektronicznych: Zgodnie z art.38 Prawa konsumenta, prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umowy:

  • o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;  rozumie się po zapoznaniu się z treścią (ćwiczenia treningowe) dostępną na stronie po wykupieniu abonamentu na wybrany okres, prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje.

   

  6. POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ ORAZ ZASADY DOSTĘPU DO TYCH PROCEDUR

  6.1. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Klienta będącego konsumentem z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php; http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php oraz http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php.

  6.2. Pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr dostępna jest platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (platforma ODR). Platforma ODR stanowi interaktywną i wielojęzyczną stronę internetową z punktem kompleksowej obsługi dla konsumentów i przedsiębiorców dążących do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.

   

  7. DANE OSOBOWE W SKLEPIE INTERNETOWYM

  7.1. Administratorem danych osobowych Usługobiorców/Klientów zbieranych za pośrednictwem Sklepu Internetowego jest Sprzedawca.

  7.2.Dane osobowe Usługobiorców/Klientów zbierane przez administratora za pośrednictwem Sklepu Internetowego zbierane są – zgodnie z wolą Usługobiorcy/Klienta – w celu realizacji Umowy Sprzedaży lub umowy o świadczenie Usługi Elektronicznej.

  7.3. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niepodanie wskazanych w Regulaminie danych osobowych niezbędnych do zawarcia Umowy Sprzedaży lub umowy o świadczenie Usługi Elektronicznej skutkuje brakiem możliwości zawarcia tejże umowy. Dane niezbędne do zawarcia Umowy Sprzedaży lub umowy o świadczenie Usługi Elektronicznej wskazane są także każdorazowo na stronie internetowej Sklepu Internetowego przed zawarciem danej umowy.

   

  8. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

  8.1. Usługodawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn to jest: zmiany przepisów prawa; zmiany sposobów płatności i dostaw – w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu.

  8.2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. 2002 nr 144, poz. 1204 ze zm.); dla Umów Sprzedaży zawartych od 25 grudnia 2014 roku z Klientami będącymi konsumentami – przepisy ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz.U. 2014 r. poz. 827 ze zm.); oraz inne właściwe przepisy powszechnie obowiązującego prawa.